Projekt edukacyjny ”Nasze gimnazjum – szkoła bez przemocy”

Sprawozdanie z realizacji projektu

”Nasze gimnazjum
– szkoła bez przemocy”

Projekt był realizowany w Publicznym Gimnazjum w Pokoju
w okresie od 01.09.2004 do 01.05.2006

Opracował zespół w składzie:
Marzena Draszczuk
Krystyna Gawryś
Bożena Leśnik

Przygotowując się do realizacji projektu dotyczącego profilaktyki agresji autorki projektu ukończyły40–godzinny kurs „Odpowiedzialność nauczycieli w świetle przejawów agresji w szkole. Prawne granice reakcji na przejawy agresji w szkole” zorganizowany przez Strzeleckie Centrum Edukacyjne Strzeleckiego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej w Strzelcach Opolskich. Kurs przygotował do reagowania w sytuacjach kryzysowych, sporządzania notatek z tychże zdarzeń, pozwolił poznać odpowiednie przepisy prawne, których stosowanie jest potrzebne w trakcie pracy z młodzieżą, a także nauczył sporządzać ankiety badające poziom występowania agresji i projektować sposoby jej zapobiegania.
Współpracujące ze sobą M. Draszczuk. K. Gawryś i B. Leśnik opracowały projekt edukacyjny „Nasze gimnazjum – szkoła bez agresji” mający na celu zapewnienie realizacji prawa ucznia do życia bez przemocy. Pierwszą jego fazą realizacji było zdiagnozowanie istnienia zjawiska agresji w szkole i rozpoznanie jej przejawów, co zrealizowano badaniem ankietowym. Ankiety opracowano na podstawie materiałów uzyskanych na kursie. Diagnozowaniem objęto nauczycieli i uczniów gimnazjum w Pokoju.
8.12.2004 r. przeprowadzono szkolenia rady pedagogicznej „Przemoc i agresja w szkole”. W szkoleniu wzięło udział 25 nauczycieli, którzy zostali zapoznani z problematyką agresji jako zjawiska społecznego, przedstawiono im przejawy agresji występujące w naszej szkole, pokazano typologię ofiary i agresora, przeanalizowani przyczyny i przykłady występowania zachowa agresywnych, uczono członków rady pedagogiczne sposobów reagowania w sytuacjach doraźnych i krytycznych. Część szkolenia przeprowadzono metodami prezentacji i warsztatowym, dzięki czemu nauczyciele nauczyli się sporządzać notatki służbowe z takich zajść. Wszyscy nauczyciele uczestniczący w szkoleniu otrzymali ankiety do wypełnienia, a wychowawcy dodatkowo ankiety dla swoich uczniów.
Dalszą częścią realizacji projektu było opracowanie wyników przeprowadzonych ankiet. Pozwoliły one zdiagnozować wiedzę o istnieniu i poziomie przemocy w szkole, a analiza odpowiedzi i wyciągnięte wnioski posłużyły do opracowania zadań z nich wynikających.
W ramach realizacji zadań projektu nawiązano współpracę z instytucjami wspomagającymi działania przeciw agresji. Obyły się spotkania z policjantami z wydziału dla nieletnich, na których funkcjonariusze uświadamiali uczniom konsekwencje popełniania czynów karalnych i tłumaczyli granice odpowiedzialności w odniesieniu do młodzieży.
Uczniowie wykazujący nietypowe zachowania, stwarzający zagrożenia dla siebie i innych, mający kłopoty w funkcjonowaniu w społeczności szkolnej byli kierowani do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Namysłowie we współpracy z wychowawcami klas i szkolnym pedagogiem.
Nawiązano także współpracę z GOPS-em w Pokoju, mającą na celu pomoc materialną najbardziej potrzebującym uczniom, zapewnienie im dożywiania w szkolnej stołówce, wsparcie przy zakupie podręczników, stypendia, a zatem podjęto próbę pomocy rodzinom wykazującym niewydolność opiekuńczą.
Kontynuowano współpracę z kuratorami społecznymi i zawodowymi, polegającą na kontaktach telefonicznych, spotkaniach indywidualnych lub też z udziałem ucznia. Kierowano również pisma do sądu rodzinnego, sporządzano opinie uczniów objętych dozorem kuratoryjnym, a także występowano z prośbą o interwencje, rozeznanie sytuacji uczniów, których zachowanie budziło niepokój.
Przystąpiono również do ogólnopolskiego konkursu „ Bezpieczna szkoła – bezpieczni uczniowie” w którym należało sporządzić konspekt lekcji wychowawczej. W ramach konkursu opracowano konspekt „ Nie wybuchaj – rządź emocjami!”. Zaproponowano wszystkim wychowawcom naszego gimnazjum realizację lekcji wychowawczych zgodnie ze scenariuszem.
W trakcie realizacji projektu zostały zorganizowane trzy spektakle profilaktyczne, dotyczące problemów agresji oraz mechanizmów jej wywoływania i występowania.
W kolejnych latach były to:

„Kto pamięta, kto wie”
„Baseball i …”
„Dżem”

Powyższe przedstawienia wzbudziły duże zainteresowanie zarówno uczniów jak i nauczycieli i stanowiły bazę do przeprowadzenia lekcji wychowawczych i rozwiązywania indywidualnych problemów.
Pedagog szkolny (pracujący społecznie) ściśle współpracował ze wszystkimi wychowawcami, którzy mieli pod swą opieką uczniów dotkniętych problemem agresji. Wychowawcy prowadzili notatki o zachowaniach agresywnych uczniów i zaistniałych sytuacjach. Wspólnie omawiano problem. Pedagog rozmawiał z uczestnikami zajść. Prowadził mediacje i rozwiązywał konflikty. Na zajęciach i spotkaniach indywidualnych pomagał uczniom uporać się z problemami, wskazywał sposoby wyjścia z trudnych sytuacji, wspierał przejawy pozytywnych zachowań, służył pomocą i materiałami prasowymi oraz odpowiednimi pozycjami książkowymi. Proponował pokojowe rozwiązania konfliktów Uczniowie często dopiero wtedy uświadamiali sobie wagę problemu. Wnikliwe ich rozpatrywanie i pomoc dawała na ogół pozytywne efekty.

EFEKTY:

Dzięki realizacji zadań wyżej omawianego projektu przybliżono społeczności szkolnej problematykę agresji jako niebezpiecznego zjawiska społecznego, a również sposoby jej zapobiegania. Umożliwiły także zdiagnozowanie występowania agresji w naszej szkole oraz podjęcie działań mogących jej zapobiec. Udoskonalono system dyżurów nauczycielskich, wprowadzono ścisłą kontrolę pobytu obcych osób na terenie szkoły. Uświadomiono uczniom konsekwencje niewłaściwych zachowań. Zaobserwowano spadek zachowań agresywnych, a uczniowie najmłodszych roczników gimnazjalistów deklarują zadowolenie z poczucia bezpieczeństwa w naszej szkole, co ma duże znaczenie dla ich rodziców i poprawia obraz gimnazjum w środowisku lokalnym.