Projekt wyrównujący szanse

Od dnia 10 listopada 2010 roku do końca roku szkolnego 2010/2011 w Publicznym Gimnazjum w Pokoju jest realizowany projekt edukacyjny pod nazwą „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011”. Projekt ten realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ma on na celu rozwój kompetencji kluczowych poprzez udział uczniów w dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych umożliwiających wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych. W ramach projektu są realizowane 3 rodzaje zajęć pozalekcyjnych. Są to zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych (kółko teatralno-kabaretowe, przyrodnicze, matematyczne, młodych matematyków, literackie, młodych polonistów, języka angielskiego, języka niemieckiego, zajęcia z przedsiębiorczości i warsztaty „Uczymy się jak się uczyć”), sportowych i doradztwa pedagogiczno-społecznego. Każdy uczeń, który zadeklarował swój udział w projekcie bierze udział w każdej wskazanej wyżej kategorii zajęć. Zajęcia z kompetencji kluczowych dotyczą umiejętności porozumiewania się w języku ojczystym i językach obcych, kompetencji matematycznych, umiejętności uczenia się, przedsiębiorczości oraz świadomości i ekspresji kulturalnej. Zajęcia z kompetencji kluczowych stanowią 55 %, zajęcia sportowe 30%, a zajęcia z doradztwa psychologiczno-pedagogicznego 15% wszystkich zajęć. Ogółem w szkole zaplanowano 630 godzin zajęć pozalekcyjnych dla 90 uczestników projektu. Zajęcia te odbywają się w 6 grupach po 15 osób. W ramach zajęć oprócz zajęć pozalekcyjnych zaplanowano wyjazdy na pływalnię do Namysłowa, do ogrodu zoologicznego w Opolu i do Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu.

W celu realizacji projektu szkoła pozyskała kwotę 67.275 zł. Pieniądze są przeznaczone na realizację zajęć , wyżywienie uczniów podczas wyjazdów, koszty transportu uczniów na zajęcia, bilety wstępu, zakup materiałów papierniczych, książek, artykułów sportowych i mikroskopów. Zajęcia projektowe cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, uczniowie chętnie w nich uczestniczą nabywając nowe umiejętności i kształtując kompetencje kluczowe niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie XXI wieku.

Elżbieta Gosławska