Regulamin SU


1.Wstęp
a. Samorząd Uczniowski w Publicznym Gimnazjum w Pokoju działa w oparciu o art.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. oraz Statut Szkoły.

b. Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów gimnazjum. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych.                    

c. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów gimnazjum.

Władze Samorządu
2. Władzą Samorządu jest Rada Samorządu Uczniowskiego.
3. Rada działa na podstawie opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez Dyrektora
szkoły regulaminu.
4. Do kompetencji Rady należy:
a. uchwalanie regulaminu samorządu oraz dokonywanie niezbędnych zmian i poprawek.
b. wybór Komisji Wyborczej , która przeprowadza wybory władz samorządu
i opiekuna S.U.
c. podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania S.U.
e. powoływanie sekcji oraz wydawanie gazetki szkolnej.
5. Do obowiązków Rady należy:
a. opracowanie planu pracy na rok szkolny.
b. kierowanie bieżącą pracą samorządu.
c. reprezentowanie Samorządu Uczniowskiego w szkole i poza szkołą.
d. prowadzenie dokumentacji S.U. (księga protokołów).
e. kierowanie i nadzorowanie akcji „ Gospodarz szkoły” (opracowanie regulaminu konkursu, ocena klas, podsumowanie akcji w czerwcu, ogłoszenie wyników współzawodnictwa).
6. Rada Samorządu Uczniowskiego ma prawo:
a. przedstawiać Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców wnioski i opinie
we wszystkich sprawach szkoły.
b. do zapoznania się z programami nauczania.
c. uczestniczenia w niektórych posiedzeniach Rady Pedagogicznej, jeśli dotyczą one spraw, gdzie pożądana jest opinia S.U.
d. wyboru nauczyciela pełniącego funkcję Opiekuna S.U.
e. wyboru nauczyciela pełniącego funkcję Rzecznika Praw Ucznia.
f. organizowania, w porozumieniu z Dyrektorem działalności kulturalnej, oświatowej,
sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły.
g. wydawania gazetki szkolnej.
7. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej R.S.U., która odbywa się nie później niż 14 dni
po wyborach, Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego,
sekretarza i skarbnika.
8. W zebraniach R.S.U. ma prawo uczestniczyć, bez prawa głosu, opiekun S.U.
9. Zebrania Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc. Zebrania Rady zwołuje
i prowadzi przewodniczący R.S.U. lub osoba przez niego upoważniona.
10. Rada prowadzi protokoły ze wszystkich swoich posiedzeń.
11. Dokumenty finansowe i inne w imieniu Samorządu podpisuje przewodniczący, skarbnik,
sekretarz i opiekun R.S.U.
12. Rada Samorządu Uczniowskiego używa pieczątki nagłówkowej:
Samorząd Uczniowski
Publiczne Gimnazjum w Pokoju
46-034 Pokój
ul. 1-go Maja 15
Pieczątka jest przechowywana u opiekuna R.S.U.


Kadencja władz, wybory.
13. Kadencja władz S.U. trwa jeden rok szkolny.
14. Członkami władz samorządu mogą być wyłącznie uczniowie szkoły. W chwili odejścia
ucznia ze szkoły (ukończenie nauki, zmiana szkoły, itp.) automatycznie przestaje on być
członkiem samorządu i jego władz.
15. Samorząd Uczniowski organizuje wybory do Rady w porozumieniu z Dyrektorem,
w sposób nie zakłócający procesu dydaktycznego.
16. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego, opiekuna S.U. i Rzecznika Praw Ucznia są
tajne, bezpośrednie, równe.
17. Wybory organizuje i nadzoruje Komisja Wyborcza powołana przez ustępującą R.S.U.
18. W wyborach mogą uczestniczyć uczniowie gimnazjum oraz nauczyciele uczący
w gimnazjum.
19. O ważności wyborów decyduje uczestnictwo 2/3 wyborców + 1.
20. Zgłoszony przez społeczność uczniowską kandydat musi wyrazić ustną zgodę.
21. Wybory odbywają się we wrześniu.
22. Nie później niż w drugim tygodniu września Komisja Wyborcza informuje uczniów
o zasadach przeprowadzenia wyborów.
23. W ciągu dwóch tygodni uczniowie zgłaszają kandydatury.
24. Kandydaci mają 1 tydzień na przedstawienie społeczności uczniowskiej swojego programu
i przeprowadzenie kampanii wyborczej .
25. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z 8 członków wyłonionych w wyborach.
26. Przewodniczący R.S.U., zastępca przewodniczącego zostają wybrani spośród członków
R.S.U. w tajnym głosowaniu. W tym głosowaniu nauczyciel opiekun S.U. ma prawo głosu
na równi z innymi członkami Rady.
27. Rada ukonstytuuje się na pierwszym zebraniu Rady po wyborach.Opiekun Samorządu Uczniowskiego
28. Zgodnie z art. 55 p.5.1 Samorząd Uczniowski, reprezentujący ogół uczniów szkoły wybiera 
nauczyciela pełniącego rolę opiekuna S.U.
29. Opiekun S.U. jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy samorządu.
30. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy S.U.
31. Kadencja opiekuna S.U. trwa dwa lata.
32. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza. Wybory są tajne i odbywają się przy
nieograniczonej liczbie kandydatów.
33. Opiekunem zostaje nauczyciel, który uzyskał największą ilość głosów.

Sekcje
34. Dla realizacji swoich zadań R.S.U. może powołać sekcje.
35. Powołane sekcje mogą mieć charakter stały (pracują przez cały rok), lub nadzwyczajny
(doraźny) .
36. Przy powoływaniu sekcji R.S.U. musi określić:
- nazwę sekcji
- zakres działalności i kompetencje
- okres jej istnienia
- przewodniczącego odpowiedzialnego przed R.S.U. za jej pracę
- skład osobowy
37. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń.
38. Informacja o powołaniu sekcji, jej zakresie działania, czasie istnienia oraz składzie musi
być wywieszona na gazetce S.U.

Postanowienia końcowe, zmiana regulaminu
39. Wszystkie decyzje R.S.U. podejmowane są większością głosów.
40. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły u opiekuna S.U., wicedyrektora szkoły
i jest wywieszony na gazetce S.U.
41. Każdy członek R.S.U. otrzymuje na czas trwania kadencji własny egzemplarz regulaminu.
42. Wnioski dotyczące poprawek do regulaminu mogą być zgłaszane przez członków R.S.U.
43. Zgłoszone poprawki są głosowane na specjalnie zwołanym posiedzeniu R.S.U.
44. Zmiany w regulaminie są uchwalane większością 2/3 głosów w obecności powyżej połowy
członków R.S.U.
45. Treść poprawek musi być wywieszona na gazetce S.U.

Rada Samorządu Uczniowskiego
Dyrektor Szkoły