Konkurs "Wiem, jak Ci pomóc"

Dnia 17.05.2005r. w Publicznym Gimnazjum w Pokoju odbył się konkurs pod hasłem ,,Wiem, jak Ci pomóc”.

Celem konkursu było zapoznanie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy, w myśl zasady ,,zbadaj- rozpoznaj- działaj”, rozwijanie praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy, utrwalenie znajomości numerów alarmowych (POGOTOWIA- 999, 112 z telefonów komórkowych, POLICJI- 997, STRAŻY POŻARNEJ- 998), uwrażliwianie młodych ludzi na cudze nieszczęście i chęć niesienia poszkodowanemu szybkiej pomocy w nagłych wypadkach.

Konkurs składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej wzięło udział 30 uczniów, po 3 reprezentantów z każdej klasy. Uczniowie udzielili odpowiedzi na 23 pytania, między innymi;

- Co w pierwszej kolejności musimy zrobić podczas udzielania pierwszej pomocy?

- Jak postępujemy podczas złamania?

- Jakie środki opatrunkowe przykładamy bezpośrednio na ranę?

- Poprzez jaki układ szerzy się w organizmie jad żmii?

- W jakiej pozycji powinna być utrzymywana kończyna po ukąszeniu żmii?

- Jak udzielić pomocy poszkodowanemu w przypadku użądlenia w obrębie jamy ustnej?

- W jakiej pozycji należy ułożyć osobę nieprzytomną?

- Dlaczego znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy stanowi istotną część wiedzy młodego człowieka?

Ogólna wiedza uczniów z części testowej była zadawalająca. Uczniowie rozumieją, potrzebę znajomości podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu, o czym świadczą ich pisemne wypowiedzi, np.:

-,,Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy jest bardzo ważna, jest powodem do dumy, ponieważ nie każdy wie jak postępować w takich sytuacjach.”

- ,,Mody człowiek powinien znać zasady udzielania pierwszej pomocy, gdyż może uratować komuś życie, niewiedza może przyczynić się do uśmiercenia poszkodowanego (np.: ukąszenie żmii, porażenie prądem elektrycznym)”

W części praktycznej wzięło udział 50 uczniów, po 5 reprezentantów z każdej klasy. Zadaniem uczniów było udzielenie pierwszej pomocy w przypadku: złamania otwartego ręki, złamania zamkniętego nadgarstka, złamania otwartego nogi- kości przedudzia, rany głowy na czole, rany kłutej palca, utraty przytomności, krwotoku z nosa i oparzenia cieplnego dłoni.

Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Pani Jolanta Stiller – pielęgniarka, Pani Sylwia Boba- pielęgniarka, Pani Elżbieta Gosławska, Pani Renata Dąbrowska i Pan Roman Owczarek oraz uczniowie poszczególnych klas.

Panie pielęgniarki były mile zaskoczone wiedzą i umiejętnościami praktycznymi uczniów. Postanowiły wyróżnić uczennicę klasy IA- Dorotę Gregorowicz i uczennicę klasy IIB- Justynę Wuczkowską za bardzo dobre i sprawne zakładanie opatrunków. Pani mgr Elżbieta Goławska wyróżniła także ucznia klasy IIC- Mateusza Bieniusę za prawidłowe unieruchamianie kończyn i właściwy dobór środków opatrunkowych.

Każda klasa wykonała również plakat informacyjny tematycznie związany z konkursem.

Konkurs przebiegł zgodnie z oczekiwaniami organizatorów. Wzbudzał zainteresowanie całej społeczności szkolnej. Wśród klas pierwszych I miejsce zdobyła KLASA IA. Wśród klas drugich pierwsze miejsce zdobyła KLASA IIC. Wśród klas trzecich pierwsze miejsce zdobyła KLASA IIIB.


Organizatorzy:

Renata Dąbrowska
Roman Owczarek