Działalność Szkolnego Klubu Europejskiego „Europejczyk”

”Szkolny Klub Europejski „Europejczyk” działający przy Publicznym Gimnazjum w Pokoju przy ul. 1go Maja 15 do życia powołany został jesienią 2002r. Obecnie zrzesza 15 członków uczniów klas pierwszych i drugich. Głównym celem SKE jest „ edukacja europejska”. Klub realizuje swoje cele poprzez:
- popularyzowanie wśród młodzieży idei Zjednoczonej Europy,
- propagowanie inicjatyw służących rozwojowi demokracji, integracji europejskiej, tolerancji, poszanowania Praw Człowieka oraz środowiska naturalnego,
- przybliżenie aspektów geograficznych, politycznych i kulturowych kontynentu,
- szerzenie informacji o krajach członkowskich Wspólnoty Europejskiej,
- popularyzowanie znajomości języków obcych wśród młodzieży,
- organizowanie wydarzeń kulturalnych: konkursów, wystaw, rajdów związanych z młodzieżową problematyką europejską.
Priorytetowym celem Klubu jest propagowanie wśród jego członków jak najszerszej wiedzy na temat Europy, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za pokój, obronę praw człowieka oraz zachęcanie uczniów do szerzenia wiadomości na temat Europy i Unii Europejskiej.