Dzień Edukacji Prozdrowotnej -30 listopada 2006

30 listopada 2006 r. w ramach realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki ,,Żyj zdrowo i bezpiecznie” zorganizowaliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Prozdrowotnej. Celem tej imprezy było propagowanie zdrowego stylu życia, wiedzy dotyczącej współczesnych zagrożeń, przeciwdziałanie uzależnieniom, rozwijanie potencjalnych zdolności uczniów, zapoznanie z przepisami prawa w Polsce dotyczącymi agresji, przemocy i uzależnień, doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Do realizacji projektu zaproszono szkolną pielęgniarkę M. Stanisławczyk, pielęgniarki z terenu gminy Pokój : p. S. Boba, p. J. Stefanko, p. B. Widerę, p. M. Frasiak,
p. J. Stiler, p. A. Wuczkowską ; lekarza dr J. Sebastiana, policjanta z Powiatowej Komendy Policji w Namysłowie asp.szt. J. Mycę, terapeutę ze Strzeleckiego Centrum Edukacyjnego, p. T. Krysiak przedstawiciela Urzędu Gminy w Pokoju oraz przedstawicieli Rady Rodziców. W zajęciach wzięła udział cała młodzież gimnazjum oraz nauczyciele.
Dzień Edukacji Prozdrowotnej rozpoczął apel inauguracyjny, w którym uczniowie
kl. II A i III A przedstawili zagrożenia związane z paleniem tytoniu oraz humorystyczne scenki dotyczące problemów zdrowotnych. Po apelu odbył się międzyklasowy konkurs udzielania pierwszej pomocy. Każda klasa przygotowała plakat propagujący pomoc przedlakarską, stanowisko do udzielania pierwszej pomocy wyposażone w bandaże, gazę, opatrunki, deseczki, środki odkażające, koc termiczny itp. Uczniowie wykonywali zadania i byli oceniani przez komisję złożoną z przedstawicieli pracowników służby zdrowia i uczniów. Kolejnym punktem programu były zawody sportowe w poszczególnych ciągach klas, spotkania ze specjalistami, projekcja filmów profilaktycznych oraz konkurs plastyczny na plakat propagujący profilaktykę uzależnień. Uczniowie obejrzeli film „Dziękuję, nie biorę”, wysłuchali pogadanki policjanta na temat odpowiedzialności karnej nieletnich i przepisów prawa w Polsce w odniesieniu do agresji, przemocy i narkotyków. Spotkali się z lekarzem, który wyjaśnił im wpływ używek na organizm i mechanizm powstawania uzależnień. Rozmawiali z pielęgniarka szkolną o szkodliwym wpływie alkoholu i papierosów na organizm człowieka. Brali udział w mini-warsztatach z terapeutą, w jaki sposób przeciwdziałać uzależnieniom. Pod koniec dnia odbyło się podsumowanie imprezy oraz wręczenie nagród i dyplomów.
W klasyfikacji ogólnej za udział w licznych konkursach I miejsce zajęła klasa III B,
II miejsce – IC i II B, III miejsce – klasa I A. Wszyscy uczniowie otrzymali mandarynki od Rady Rodziców za uczestnictwo w zajęciach profilaktycznych. Uczniowie chętnie brali udział w konkursach i zajęciach, czynnie uczestniczyli w spotkaniach, zadawali pytania i dyskutowali ze specjalistami. W opinii uczniów, rodziców, nauczycieli oraz dyrekcji szkoły Dzień Edukacji Prozdrowotnej w szkole był imprezą bardzo udaną.
Zrealizowano założenia i cele. Mamy nadzieję, że nasze działania przyniosą oczekiwane efekty w postaci dbania uczniów o własne zdrowie i higienę, praktycznej umiejętności udzielania pierwszej pomocy, znajomości prawa w Polsce dotyczącego przemocy i narkotyków, zmniejszenia zjawiska agresji nękającego polskie szkoły.
Dyrekcja szkoły dziękuje nauczycielom: p. W. Piętce - koorynatorowi projektu edukacyjnego, p. R. Dąbrowskiej – organizatorowi konkursu „ Wiem jak Ci pomóc”, p. E. Gosławskiej, p. G. Łapszyńskiej, p. L. Dawid, p. E. Jankowskiej, p. K. Gawryś, p. R. Owczarkowi, p. R. Letkiemu oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i realizację zajęć, opiekę nad uczniami i sprawną organizację tego dnia w szkole.

Elżbieta Gosławska - wicedyrektor