Działalność Szkolnego Klubu Europejskiego „Europejczyk”

”Szkolny Klub Europejski „Europejczyk” działający przy Publicznym Gimnazjum w Pokoju przy ul. 1go Maja 15 do życia powołany został jesienią 2002r. Obecnie zrzesza 15 członków uczniów klas pierwszych i drugich. Głównym celem SKE jest „ edukacja europejska”. Klub realizuje swoje cele poprzez:
- popularyzowanie wśród młodzieży idei Zjednoczonej Europy,
- propagowanie inicjatyw służących rozwojowi demokracji, integracji europejskiej, tolerancji, poszanowania Praw Człowieka oraz środowiska naturalnego,
- przybliżenie aspektów geograficznych, politycznych i kulturowych kontynentu,
- szerzenie informacji o krajach członkowskich Wspólnoty Europejskiej,
- popularyzowanie znajomości języków obcych wśród młodzieży,
- organizowanie wydarzeń kulturalnych: konkursów, wystaw, rajdów związanych z młodzieżową problematyką europejską.
Priorytetowym celem Klubu jest propagowanie wśród jego członków jak najszerszej wiedzy na temat Europy, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za pokój, obronę praw człowieka oraz zachęcanie uczniów do szerzenia wiadomości na temat Europy i Unii Europejskiej.

Dzień Edukacji Prozdrowotnej -30 listopada 2006

30 listopada 2006 r. w ramach realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki ,,Żyj zdrowo i bezpiecznie” zorganizowaliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Prozdrowotnej. Celem tej imprezy było propagowanie zdrowego stylu życia, wiedzy dotyczącej współczesnych zagrożeń, przeciwdziałanie uzależnieniom, rozwijanie potencjalnych zdolności uczniów, zapoznanie z przepisami prawa w Polsce dotyczącymi agresji, przemocy i uzależnień, doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Do realizacji projektu zaproszono szkolną pielęgniarkę M. Stanisławczyk, pielęgniarki z terenu gminy Pokój : p. S. Boba, p. J. Stefanko, p. B. Widerę, p. M. Frasiak,
p. J. Stiler, p. A. Wuczkowską ; lekarza dr J. Sebastiana, policjanta z Powiatowej Komendy Policji w Namysłowie asp.szt. J. Mycę, terapeutę ze Strzeleckiego Centrum Edukacyjnego, p. T. Krysiak przedstawiciela Urzędu Gminy w Pokoju oraz przedstawicieli Rady Rodziców. W zajęciach wzięła udział cała młodzież gimnazjum oraz nauczyciele.
Dzień Edukacji Prozdrowotnej rozpoczął apel inauguracyjny, w którym uczniowie
kl. II A i III A przedstawili zagrożenia związane z paleniem tytoniu oraz humorystyczne scenki dotyczące problemów zdrowotnych. Po apelu odbył się międzyklasowy konkurs udzielania pierwszej pomocy. Każda klasa przygotowała plakat propagujący pomoc przedlakarską, stanowisko do udzielania pierwszej pomocy wyposażone w bandaże, gazę, opatrunki, deseczki, środki odkażające, koc termiczny itp. Uczniowie wykonywali zadania i byli oceniani przez komisję złożoną z przedstawicieli pracowników służby zdrowia i uczniów. Kolejnym punktem programu były zawody sportowe w poszczególnych ciągach klas, spotkania ze specjalistami, projekcja filmów profilaktycznych oraz konkurs plastyczny na plakat propagujący profilaktykę uzależnień. Uczniowie obejrzeli film „Dziękuję, nie biorę”, wysłuchali pogadanki policjanta na temat odpowiedzialności karnej nieletnich i przepisów prawa w Polsce w odniesieniu do agresji, przemocy i narkotyków. Spotkali się z lekarzem, który wyjaśnił im wpływ używek na organizm i mechanizm powstawania uzależnień. Rozmawiali z pielęgniarka szkolną o szkodliwym wpływie alkoholu i papierosów na organizm człowieka. Brali udział w mini-warsztatach z terapeutą, w jaki sposób przeciwdziałać uzależnieniom. Pod koniec dnia odbyło się podsumowanie imprezy oraz wręczenie nagród i dyplomów.
W klasyfikacji ogólnej za udział w licznych konkursach I miejsce zajęła klasa III B,
II miejsce – IC i II B, III miejsce – klasa I A. Wszyscy uczniowie otrzymali mandarynki od Rady Rodziców za uczestnictwo w zajęciach profilaktycznych. Uczniowie chętnie brali udział w konkursach i zajęciach, czynnie uczestniczyli w spotkaniach, zadawali pytania i dyskutowali ze specjalistami. W opinii uczniów, rodziców, nauczycieli oraz dyrekcji szkoły Dzień Edukacji Prozdrowotnej w szkole był imprezą bardzo udaną.
Zrealizowano założenia i cele. Mamy nadzieję, że nasze działania przyniosą oczekiwane efekty w postaci dbania uczniów o własne zdrowie i higienę, praktycznej umiejętności udzielania pierwszej pomocy, znajomości prawa w Polsce dotyczącego przemocy i narkotyków, zmniejszenia zjawiska agresji nękającego polskie szkoły.
Dyrekcja szkoły dziękuje nauczycielom: p. W. Piętce - koorynatorowi projektu edukacyjnego, p. R. Dąbrowskiej – organizatorowi konkursu „ Wiem jak Ci pomóc”, p. E. Gosławskiej, p. G. Łapszyńskiej, p. L. Dawid, p. E. Jankowskiej, p. K. Gawryś, p. R. Owczarkowi, p. R. Letkiemu oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i realizację zajęć, opiekę nad uczniami i sprawną organizację tego dnia w szkole.

Elżbieta Gosławska - wicedyrektor

Gimnazjaliści sprzątają świat - wrzesień 2006

Jak co roku młodzież Publicznego Gimnazjum w Pokoju wzięła udział w ogólnopolskiej akcji proekologicznej „Clean up the world” w dniu 15 września 2006. Zbieranie śmieci było poprzedzone akcją informacyjną w klasach. Wychowawcy rozmawiali z uczniami o zagrożeniach środowiska i co każdy z nas może zrobić, aby przyczynić się do ochrony najbliższego otoczenia. Szkoła pozyskała worki na śmieci oraz rękawice od Dyrekcji Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w Ładzy, Gminy Pokój i leśniczego Leśnictwa Pokój. Młodzież pod opieką nauczycieli oczyściła ze śmieci teren zabytkowego parku w Pokoju, okolice boiska LZS oraz najczęściej uczęszczane przez turystów i grzybiarzy ścieżki parku krajobrazowego. W niektórych miejscach zlokalizowano dzikie wysypiska śmieci. Były tam zgromadzone stare opony, zużyte kanistry po olejach, stare meble i inne odpady. Zebrane worki ze śmieciami zabrał Zakład Gospodarki Komunalnej w Pokoju. Akcja „Sprzątanie świata” zakończyła się wspólnym ogniskiem i pieczeniem kiełbasek ufundowanych przez Radę Rodziców Publicznego Gimnazjum w Pokoju.


Elżbieta Gosławska – wicedyrektor szkoły: Akcja Sprzątanie świata to bardzo ważne przedsięwzięcie w Polsce. Zwraca ona uwagę społeczeństwa na zanieczyszczenie najbliższego środowiska, którego my sami jesteśmy sprawcami. Uświadamia dzieciom, młodzieży i dorosłym, że każdy z nas jest odpowiedzialny za stan środowiska i może mieć swój udział w utrzymaniu go w czystości. Uczestnicy akcji zbierając śmieci widzą ogrom zanieczyszczeń pozostawionych przez tzw. pseudoturystów. Młodzież jest często oburzona widząc plastikowe butelki, puszki i inne odpady wśród pięknej przyrody. Taka akcja uczy właściwej postawy w stosunku do środowiska, kształtuje współodpowiedzialność za nasze otoczenie, promuje proekologiczny styl życia. W gminie Pokój w ostatnich latach dużo robi się na rzecz właściwej gospodarki odpadami. Każde gospodarstwo domowe jest wyposażone w kontenery na śmieci i kolorowe worki do segregacji odpadów. Potrzeba tylko dobrej woli mieszkańców, aby zastosować się do instrukcji, segregować śmieci i oddawać je w wyznaczone dni zbiórki odpadów do recyklingu. Niestety zdarza się, że wieczorami czujemy zapach palonych plastików przez mieszkańców. Myślę, że rolą młodego pokolenia jest uświadamianie rodziców o szkodliwości takiego postępowania. Produkty spalania plastików zanieczyszczają powietrze, którym oddychamy; dostają się do wody, którą pijemy; osiadają na roślinach, które jemy lub zjadają je zwierzęta gospodarskie, które są naszym pokarmem. Koło Ligi Ochrony Przyrody w naszej szkole zamierza opracować ulotkę dla mieszkańców gminy Pokój informującą o szkodliwości spalania plastików. Mamy nadzieję, że po jej przeczytaniu każdy zastanowi się przez chwilę zanim wrzuci butelkę plastikową do pieca.

Uczniowie 2002/03

Wyjątkowo wcześnie w tym roku szkolnym, bo już 18 czerwca pożegnali się absolwenci Publicznego Gimnazjum w Pokoju ze swoimi nauczycielami, wychowawcami i kolegami ze szkolnej ławki. W roku szkolnym 2002/2003 świadectwo ukończenia szkoły otrzymało 68 uczniów z Publicznego Gimnazjum w Pokoju i 24 uczniów Publicznego Gimnazjum dla Dorosłych w Dąbrówce Dolnej. Większość absolwentów zamierza podjąć naukę w szkołach średnich kończących się nową maturą. Będą oni uczęszczać do Opola, Kluczborka, Dobrzenia Wielkiego i Namysłowa. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą odprawioną przez księdza katechetę Józefa Zwarycza. Potem młodzież przeniosła się do sali Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju. Na apelu gościli przedstawiciele Urzędu Gminy w Pokoju, rodzice i młodzież szkolna. Absolwenci pożegnali się ze szkołą na wesoło, przedstawiając kabaret z życia szkolnego. Potem nie zabrakło wzruszeń, kwiatów, słów wdzięczności za trud nauki i wychowania, jaki włożyli nauczyciele w ciągu trzyletniej edukacji obecnych absolwentów. Wychowawcą klasy III A była Pani mgr Grażyna Łapszyńska, klasy III B Pani mgr Bożena Leśnik, klasy III C Pani mgr Ewa Jankowska, klasy III D Pani mgr Leokadia Dawid. 12 uczniów ukończyło szkołę z wyróżnieniem. Byli to: Krzysztof Barabosz, Tomasz Browarski, Marcin Gosławski, Arkadiusz Jaworski, Wacław Owczarek, Łukasz Rogalski, Mariusz Godek, Magdalena Marosek, Marek Piętka, Michał Jędrzejko, Justyna Klimas i Aleksandra Ruszczyk. Uczniowie ci otrzymali świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem, list gratulacyjny dla rodziców i nagrodę książkową oraz dyplom i upominek od wójta Gminy w Pokoju. Uczniowie Marcin Gosławski i Marek Piętka otrzymali tytuł Erudyty Roku za bardzo dobre wyniki w konkursach przedmiotowych i wyniki z egzaminu gimnazjalnego.

Najlepsze wyniki wśród klas pierwszych i drugich uzyskali uczniowie: Ewelina Czykieta, Marta Gadawska, Agnieszka Tomala, Iwona Wyrwał, Kamil Kruczek, Marcin Kos, Andrzej Pieczkowski, Krystian Krystosek, Michał Gaworski, Aleksandra Żurecka, Marcin Ślusarczyk, Liliana Tomala, Joanna Wieczorek-Czopek, Anna Wnuk, Marta Piętka, Katarzyna Ruszczyk, Mateusz Bieniek, Aleksandra Szweda, Kornelia Bartoń, Anna Samborska, Paulina Sołtysiak. Otrzymali oni świadectwo z wyróżnieniem do następnej klasy i nagrodę książkową.

Dyrekcja szkoły gratuluje wszystkim absolwentom wyników w nauce i zachowaniu oraz wyników z egzaminu gimnazjalnego. Dziękujemy wychowawcom i wszystkim nauczycielom za ogromny wkład pracy w tym roku szkolnym. Życzymy wszystkim długiego zdrowego wypoczynku podczas wakacji, a absolwentom sukcesów w szkołach ponadgimnazjalnych.

Uczniowie 2004/05

Kolejny rok szkolny już za nami. W Publicznym Gimnazjum w Pokoju w roku szkolnym 2004/2005 w wyniku rocznej klasyfikacji uczniów najlepszymi absolwentami szkoły zostali:

v Kamil Kruczek III C (5,5)
v Ewelina Czykieta III A (5,36)
v Marta Gadawska III A (5,36)
v Agnieszka Tomala III A (5,36)
v Iwona Wyrwał III A (5,21)
v Andrzej Pieczkowski III B (5,21)
v Marcin Kos III C (5,21)
v Sandra Klimańska III C (5,08)
v Krystian Krystosek III B (5,0)
v Beata Czerniawska III C (4,92)
v Karolina Jędrzejko III B (4,85)
v Marta Juszczak III C (4,78)
v Marcin Klimas III C (4,78)
v Martyna Nowacka III B (4,78)
v Szymon Zachariasz III B (4,78) 


Uczniowie ci otrzymali świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców i list gratulacyjny dla rodziców.


W pozostałych klasach najlepszymi okazali się :

v Piotr Sobek I C (5,29)
v Aleksandra Drapiewska II A (5,21)
v Justyna Siwczyk I C (5,08)
v Diana Bieniek I D (5,08)
v Angelika Doktor I A (5,0)
v Aneta Czaińska I C (5,0)
v Katarzyna Bartnik II A (5,0)
v Justyna Czaińska II B (5,0)
v Joanna Kruczek II C (5,0)
v Agata Domaradzka I B (4,92)
v Jagoda Justyńska I B (4,92)
v Monika Walas II C (4,92)
v Aleksandra Lachowska I A (4,85)
v Karolina Szlachetka I A (4,85)
v Piotr Zając I B (4,85)
v Anita Świętek I D (4,85)
v Tomasz Chwiła II B (4,85)
v Piotr Löschner II B (4,85)
v Mariusz Draszczuk I B (4,78)
v Agnieszka Błaszczyk I C (4,78)
v Paweł Ruszczyk II B (4,78)
v Justyna Wuczkowska II B (4,78)

Uczniowie ci otrzymali świadectwo promocyjne do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem i nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców.


Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Pokoju i ich nauczyciele mogą pochwalić się znaczącymi sukcesami na szczeblu wojewódzkim.

Nasze gimnazjum zajęło I miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Wiejskich Szkół Gimnazjalnych w województwie opolskim dystansując kolejne szkoły znaczną przewagą punktową. Od kilku lat uczniowie uczestniczą w tych igrzyskach i dzięki pracy nauczycieli wychowania fizycznego szkoła zdobyła to zaszczytne i zasłużone miejsce. Nauczyciele, którzy przyczynili się do tego sukcesu to mgr Roman Owczarek, mgr Roman Letki i mgr Henryk Łapszyński.

Uczeń Piotr Sobek z kl. II C został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i zdobył III miejsce na szczeblu wojewódzkim. Jego opiekunem jest nauczyciel wiedzy o społeczeństwie mgr Renata Dąbrowska.

Troje uczniów: Sandra Klimańska III C, Krystian Bombis III B i Anita Świętek I D wzięli udział w wojewódzkim etapie V Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego i uczennica Sandra Klimańska zdobyła zaszczytny tytuł finalisty tego konkursu. Opiekunem tych uczniów jest nauczyciel języka niemieckiego pani Renata Barabosz.

Uczeń Kamil Kruczek został finalistą V Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Jego opiekunem jest nauczyciel matematyki mgr Leokadia Dawid.

W konkursie zorganizowanym przez portal internetowy „Eduform” na konspekt lekcji związanej z zagrożeniami w szkole pt. „Bezpieczna szkoła – bezpieczni uczniowie” mgr Elżbieta Gosławska otrzymała wyróżnienie za konspekt lekcji języka angielskiego dla gimnazjum pt. „We are safe in the net” (III miejsce na 123 prace) i szkoła otrzymała w nagrodę zestaw programów komputerowych oraz pomocy dydaktycznych.

W minionym roku szkolnym Publiczne Gimnazjum w Pokoju może pochwalić się bardzo wysokimi wynikami z egzaminu gimnazjalnego. W części humanistycznej nasi uczniowie uzyskali wynik o 3% wyższy niż średnia wojewódzka, a w części matematyczno – przyrodniczej wynik o 7% wyższy niż średnia wojewódzka. Wyniki te plasują naszą szkołę na poziomie porównywalnym z dużymi miastami – Opola i Wrocławia.

Tak dobre wyniki są zasługą całego zespołu nauczycieli uczących w tych blokach przedmiotowych. Przygotowywali oni uczniów do egzaminu, prowadzili społecznie zajęcia dodatkowe i kółka zainteresowań, przeprowadzali co miesiąc próbne egzaminy gimnazjalne, badania wyników nauczania, wprowadzali nowe metody i formy pracy na lekcjach, współpracowali ze sobą, wymieniali swoje spostrzeżenia, dzielili się wiedzą o uczniach, dokonywali analiz próbnych egzaminów i badań osiągnięć uczniów.

Dyrekcja ZSG w Pokoju serdecznie dziękuje wszystkim nauczycielom za ich wkład pracy, gratuluje absolwentom uzyskanych wyników i życzy sukcesów na kolejnym etapie edukacyjnym w wymarzonych szkołach ponadgimnazjalnych.


mgr Elżbieta Gosławska
mgr Henryk Łapszyński

Uczniowie 2005/06

2005/2006

Kolejny rok szkolny już za nami. W Publicznym Gimnazjum w Pokoju w roku szkolnym 2005/2006 w wyniku rocznej klasyfikacji uczniów najlepszymi absolwentami szkoły zostali:
Piotr Sobek 5,64 kl.IIIC; Aleksandra Drapiewska 5,5 kl.IIIA; Joanna Kruczek 5,21 kl.IIIC; Katarzyna Bartnik 5,07 kl.IIIA; Monika Walas 4,93 kl.IIIC; Justyna Czaińska 4,93 kl.IIIB; Piotr Loschner 4,86 kl.IIIB; Roland Hyszczyn kl.IIIA 4,86 kl.IIIA; Anna Kulczyńska 4,79 kl.IIIA; Katarzyna Niwa 4,79 kl.IIIA; Tomasz Chwiła 4,79 kl.IIIB; Paweł Ruszczyk 4,79 kl.IIIB; Justyna Wuczkowska 4,79 kl.IIIB; Magdalena Golik 4,77 kl.IIIB;
Uczniowie ci otrzymali świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców i list gratulacyjny dla rodziców.

W pozostałych klasach najlepszymi okazali się:
Paulina Helińska 5,15 kl.IA; Gabriel Bednarz 5,15 kl.IB; Paulina Stefanko 5,08 kl.IB; Weronika Stiler 5,08 kl.IB; Sebastian Sobek 5,08 kl.IC; Diana Bieniek 5,08 kl.IIB; Agata Domaradzka 5,08 kl.IIC; Kamil Kowalski 5,0 kl.IA; Aneta Szramowska 4,93 kl.ID; Aleksandra Lachowska 4,92 kl.IIA; Aneta Czaińska 4,92 kl.IIC; Magdalena Wakan 4,85 kl.IA; Marta Gryl 4,77 kl.IA; Waldemar Czerniawski 4,77 kl.IB; Arkadiusz Boba 4,77 kl.IC; Jagoda Justyńska 4,77 kl.IIC; Agnieszka Błaszczyk 4,77 kl.IIC;
Uczniowie ci otrzymali świadectwo promocyjne do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem i nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców.

Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Pokoju i ich nauczyciele mogą pochwalić się znaczącymi sukcesami na szczeblu wojewódzkim.
Nasze gimnazjum zajęło I miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Wiejskich Szkół Gimnazjalnych w województwie opolskim dystansując kolejne szkoły znaczną przewagą punktową. Od kilku lat uczniowie uczestniczą w tych igrzyskach i dzięki pracy nauczycieli wychowania fizycznego szkoła zdobyła to zaszczytne miejsce po raz drugi. Nauczyciele, którzy przyczynili się do tego sukcesu to mgr Roman Owczarek, mgr Roman Letki i mgr Henryk Łapszyński. Uczniowie szkoły pod opieką nauczycieli mgr Romana Owczarka i mgr Romana Letkiego wzięli kolejny raz udział w Igrzyskach Sportowych w Kościerzycach. W ogólnej punktacji szkoła zajęła II miejsce.
Uczniowie Aleksandra Drapiewska z kl.IIIA i Piotr Sobek z kl. III C zostali finalistami Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego. Ich opiekunowie to mgr Bożena Leśnik i mgr Elżbieta Banasiak. Ci sami uczniowie zostali również finalistami Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego. Do konkursu przygotowała ich mgr Wanda Piętka. Uczeń Roland Hyszczyn z kl.IIIA został finalistą Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego. Jego nauczycielem jest mgr Elżbieta Gosławska. W bieżącym roku szkolnym nasi uczniowie odnieśli znaczące sukcesy w konkursach plastycznych. Jest to zasługą pracy nauczyciela plastyki mgr Ewy Jankowskiej. We wrześniu Gabriel Bednarz z kl.IB i Jagoda Justyńska z kl.IIC zajęli I miejsce w konkursie pod hasłem „Przyroda ojczysta” zorganizowanym przez Nadleśnictwo Kluczbork i Towarzystwo Przyjaciół Lasu. Uczennice Agata Domaradzka z kl.IIC i Daria Szmaja z kl.IA otrzymały nagrodę specjalną i I nagrodę w konkursie „Mój las” zorganizowanym przez Nadleśnictwo Kup. Praca plastyczna ucznia Gabriela Bednarza na konkurs „Mój szkolny kolega z Afryki” została skierowana do etapu ogólnopolskiego tego konkursu.
W minionym roku szkolnym Publiczne Gimnazjum w Pokoju może pochwalić się wysokimi wynikami z egzaminu gimnazjalnego. W części humanistycznej nasi uczniowie uzyskali wynik równy średniej wojewódzkiej, a w części matematyczno – przyrodniczej wynik o 6% wyższy niż średnia wojewódzka. Wyniki te plasują naszą szkołę na poziomie porównywalnym z dużymi miastami – Opola i Wrocławia.
Tak dobre wyniki są zasługą całego zespołu nauczycieli. Przygotowywali oni uczniów do egzaminu i konkursów, prowadzili społecznie zajęcia dodatkowe i kółka zainteresowań, przeprowadzali co miesiąc próbne egzaminy gimnazjalne, badania wyników nauczania, wprowadzali nowe metody i formy pracy na lekcjach, współpracowali ze sobą, wymieniali swoje spostrzeżenia, dzielili się wiedzą o uczniach, dokonywali analiz próbnych egzaminów i badań osiągnięć uczniów, zachęcali do rozwijania swoich zainteresowań i motywowali do pracy.
Dyrekcja ZSG w Pokoju serdecznie dziękuje wszystkim nauczycielom za ich wkład pracy, gratuluje absolwentom uzyskanych wyników i życzy sukcesów na kolejnym etapie edukacyjnym w wymarzonych szkołach ponadgimnazjalnych.

mgr Elżbieta Gosławska
mgr Henryk Łapszyński

Uczniowie - osiągnięcia 2001-2006

Nasi uczniowie w konkursach przedmiotowych osiągają sukcesy na szczeblu wojewódzkim:
2001r. 1 uczeń finalistą Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego (Katarzyna Ignatowicz)


2002r. 1 uczeń finalistą Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego (Ewelina Pieczkowska


2003r. 1 uczeń finalistą Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego
1 uczeń finalistą Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego (Marek Piętka)
2 uczniów finalistami Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego (Marcin Gosławski, Marek Piętka)


2004r. 1 uczeń finalistą Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego (Marta Piętka)
1 uczeń finalistą Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego (Ewa Banasiak)
1 uczeń finalistą Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego (Sandra Klimańska)
1 uczeń finalistą Konkursu Wiedzy Religijnej „Gimnazjalista 2004” (Przemysław Mospan)


2005r.  3 uczniów finalistami Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego (Sandra Klimańska, Krystian Bombis, Anita Świętek)
1 uczeń finalistą Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego (Kamil Kruczek)
1 uczeń laureatem Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym (Piotr Sobek – III miejsce)


2006r. – 2 uczniów finalistami Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego (Aleksandra Drapiewska, Piotr Sobek)
2 uczniów finalistami Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego (Aleksandra Drapiewska, Piotr Sobek)
1 uczeń finalistą Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego (Roland Hyszczyn)
I miejsce w konkursie plastycznym „Przyroda polska” (Gabriel Bednarz, Jagoda Justyńska)
nagroda specjalna i I miejsce w konkursie plastycznym „Mój las” (Agata Domaradzka, Daria Szmaja)


Nasza szkoła zdobyła I miejsce w wojewódzkim konkursie na najlepszy raport z realizacji projektu edukacyjnego „Czysta Odra, szkolny monitoring środowiska” w roku 2003.

W 2005 w konkursie na najlepszy scenariusz lekcji związany z bezpieczeństwem uczniów wyróżnienie za konspekt „We are safe in the net”.(dostępny na portalu www.interklasa.pl)

W 2006 w ramach projektu edukacyjnego „Parki i ogrody oczami młodzieży” uczniowie wraz z nauczycielami opracowali ścieżkę dydaktyczną w zabytkowym parku w Pokoju.(dostępna na stronie www.parki.org)